Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami

Informujemy, że zmianie uległa ustawa o gospodarce nieruchomościami.

W ustawie z dnia 28 lipca 2011 roku, zmienie uległ między innymi art 2 pkt2, który mówi, że "z żądaniem przekształcenia mogą wystapić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeśli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie."