Rozliczenie wody po zebraniach sprawozdawczych

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie sposobu rozliczenia wody na koniec roku(po zebraniach sprawozdawczych), informujemy, że woda jest rozliczana zgodnie z uchwałą podjętą przez Wspólnoty, dotyczącą przyjęcia regulaminu rozliczania wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Dla przypomnienie treść regulaminu poniżej:


REGULAMIN

rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali

mieszkalnych i użytkowych.

I Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2001 r. Prawo Wodne(Dz.U.nr 115 poz.1229 z 2001 r.z późniejszymi zmianami);

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków(Dz.U.nr 72 poz.747);

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków(Dz.U.nr 26 poz.257);

4. Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r(Dz.U.2000.nr80.poz903);

5. Kodeks cywilny;

6. Taryfa dostawcy wody.

II Zasady ogólne

1. Rozliczanie kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków we wspólnocie mieszkaniowej oznacza rozliczenie kosztów wody i odprowadzenie ścieków między dostawcą wody i odprowadzającym ścieki a właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej;

2. Rozliczanie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków między dostawcą a odbiorcą odbywa się na podstawie wskazania wodomierza głównego w nieruchomości zainstalowanego w miejscu..............................................................................................................................................;

3Przez cenę wody rozumie się sumę cen za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków ustaloną przez dostawcę na podstawie uchwały Rady Gminy zatwierdzającej taryfę usług dostawcy;

4,Koszty ponoszone przez wspólnotę mieszkaniową z tytułu dostawy wody i odprowadzenia ścieków składają się z opłat abonamentowych na rzecz dostawcy oraz ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków w metrach sześciennych.

5. Wspólnota nie może obciążać właścicieli lokali kwotą wyższą niż wynikająca z kwot zapłaconych na rzecz dostawcy w danym roku;

6. Ilość wody zużytej w lokalu stanowi sumę ilości wody zimnej

7. Ilość odprowadzanych z lokalu ścieków przyjmuje się jako równa ilości zużytej w tym lokalu wody;

8. Ilość zużytej wody ustala się w oparciu o:

- wskazania wodomierzy w budynkach, zespołach budynków lub częściach budynku(np. Klatka schodowa)

- wskazania wodomierzy w stacjach wymienników ciepła, hydroforniach i innych punktach pomiarowych;

- wskazania wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych;

- wskazania wodomierzy w pomieszczeniach ogólnodostępnych(np. Pralnie)

- ustalone normy zużycia na 1 mieszkańca w przypadku braku wodomierzy.

III Rozliczenie kosztów zużycia wody w lokalach opomiarowanych.

1. Lokalem opomiarowanym jest lokal mieszkalny lub użytkowy, w którym zainstalowano wodomierze zgodnie z technicznymi normami, określonymi dla urządzeń dopuszczonych do użytku. Zainstalowane wodomierze stanowią własność właścicieli lokali, są montowane na ich koszt, właścicieli obciąża również ich wymiana ( np. wygaśnięcie legalizacji, uszkodzenie itd.);

2. Okres rozliczeń zużytej wody ustala się co najmniej raz w roku;

3. Odczyt wskazań wodomierzy będzie przeprowadzony co najmniej raz na 6 miesięcy lub w każdym uzasadnionym przez zarządcę lub właściciela lokalu przypadku.

4. Właściciel lokalu wnosi opłaty w formie miesięcznych zaliczek w wysokości ustalonej na podstawie poprzedniego średniego miesięcznego zużycia podwyższonego o 5% tytułem ewentualnej zmiany ceny w taryfie;

5. Właściciel lokalu użytkowego reguluje opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na podstawie comiesięcznych rozliczeń prowadzonych przez zarządcę;

Różnica powstała w wyniku rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków pomiędzy poniesionymi kosztami, a opłatami zaliczkowymi wniesionymi przez użytkownika regulowana będzie następująco: niedopłatę użytkownik wnosi przy uiszczaniu najbliższej opłaty zaliczki na wodę,przypadającej po otrzymaniu rozliczenia, nadpłatę zalicza się na poczet należności z tytułu bieżących opłat. Na wniosek właściciela lokalu , zarządca może rozłożyć na raty należności z tytułu niedopłaty.

IV Rozliczenie kosztów zużycia wody w lokalach nieopomiarowanych;

Lokalem nieopomiarowanym jest lokal, w którym nie zainstalowano wodomierzy;

Ilość wody oraz ilość odprowadzonych ścieków w lokalu mieszkalnym nieopomiarowanym wyliczana jest na podstawie ilości osób zameldowanych w lokalu

Ilość zużytej wody oraz odprowadzonych ścieków w lokalach mieszkalnych nieopomiarowanych ustala się na podstawie różnicy między wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań lokali opomiarowanych oraz opomiarowanych ujęć wody

Koszt zużytej wody oraz odprowadzonych ścieków dla poszczególnej osoby ustala się poprzez iloraz ilości zużytej wody oraz odprowadzonych ścieków dla lokali mieszkalnych nieopomiarowanych wyrażonej w metrach sześciennych i sumą ilości osób zamieszkujących w lokalach nieopomiarowanych.

Lokale użytkowe mają obowiązek montażu wodomierzy na własny koszt. Rozliczenie lokali użytkowych odbywa się wyłącznie na podstawie wskazań wodomierzy.

 

V Zakres obowiązków stron

1. Do obowiązków zarządu/zarządcy wspólnoty należy:

- okresowe,zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu rozliczanie za dostawę wody i odprowadzanie ścieków;

- bieżąca kontrola prawidłowości funkcjonowania zainstalowanych wodomierzy;

- odbiór i plombowanie nowo zainstalowanych wodomierzy,jak również wodomierzy, przy których została zerwana plomba z różnych przyczyn(za zgodą zarządcy)

2. Obowiązki właściciela lokalu mieszkalnego i użytkowego:

- użytkowanie wodomierza zgodnie z jego przeznaczeniem;

- udostępnienie mieszkania lub lokalu użytkowego w celu dokonania odczytu lub sprawdzenia wodomierzy oraz na każde wezwanie zarządu wspólnoty;

- natychmiastowe zgłaszanie stwierdzenia uszkodzenia lub niesprawności wodomierza;

-nie naruszanie plomb na wodomierzu;

-nie dokonywanie samowolnych przeróbek instalacji wodociągowej lub demontażu wodomierza ;

- ujawnianie nielegalnego poboru wody;

3. W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza, zużycie wody w tym lokalu ustalone zostaje na podstawie średniego zużycia wody w tym loaklu w oresie rozliczeniowym poprzedzającym niesprawność wodomierza;

4. W sytuacji:

- nie zgłoszenia uszkodzenia wodomierza;

-naruszenia lub zerwania plomby na wodomierzu bez powiadomienia zarządu/zarządcy;

- dokonania samowolnych przeróbek instalacji wodociągowej;

- ujawnienia nielegalnego poboru wody;

- uniemożliwienia dokonania odczytu wodomierzy;

nieudostępniania mieszkania w celu dokonania kontroli sprawności działania wodomierzy;

do czasu usunięcia nieprawidłowości zużycie wody w lokalu w okresie rozliczeniowym ustalone zostaje jak dla lokalu nieopomiarowanego. Ponowne rozliczenie lokalu wg wskazań wodomierzy rozpocznie się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym usunięto nieprawidłowość;

Reklamacje dotyczące rozliczenia wody winny być wnoszone w terminie 30 dni od otrzymania rozliczenia.


VI Postanowienia końcowe.

Rozliczenia całości kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków dla zasobów wspólnoty mieszkaniowej dokonuje się pomiędzy użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych , opomiarowanych i nieopomiarowanych, a powstałe różnica rozliczana jest proporcjonalnie do udziału.

Rozliczenie całości kosztów odbywa się na koniec roku kalendarzowego.

W przypadku gdy nie wszystkie lokale są opomiarowane, powstała różnica między całkowitymi kosztami,( liczona na podstawie faktur) a zaliczkami zebranymi w ciągu roku od poszczególnych właścicieli(liczone jako suma odczytów wodomierzy lok opomiarowanych i przysługujący ryczałt lokali nieopomiarowanych),obciąża lokale nieopomiarowane liczone od ilości zamieszkujących osób do wysokości poniesionych zaliczek.

W przypadku gdy wszystkie lokale są opomiarowane,powstała różnica obciąża wszystkie lokale w nieruchomości w zależności od średniego zużycia wody w poszczególnych lokalach.